REGULAMIN

REGULAMIN CATERINGU DIETETYCZNEGO
”FIT PRZYSTAŃ”

1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług cateringu dietetycznego Zakład Produkcji Cateringowej Sp. z o.o., NIP 8451998878, REGON 52027185400000, zwany dalej “Fit Przystań- catering dietetyczny”.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
2. Definicje
 1. Klient – podmiot składający zamówienie w Fit Przystań.
 2. Usługa – przygotowanie i dostawa posiłków w ramach świadczenia Usług przez Sprzedawcęna warunkach określonych w Umowie i niniejszym Regulaminie.
 3. Pakiet dostarczony – rozumie się jako pakiet dietetyczny przekazany do rąk własnych osoby upoważnionej, bądź pozostawiony we wskazanym przez Klienta miejscu. W przypadku gdy pakiety pzostawiane są we wskazanym przez Klienta miejscu, Fit Przystań – catering dietetyczny nie ponosi odpowiedzialności za przerwanie łańcucha chłodnicznego, uszkodzenie pakietu bądź jego ewentualne zaginięcie.
 4. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem serwisu internetowego,telefonicznie, mailowo,poprzez sms bądź inne komunikatory udostępniane przez Sprzedawcę, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży produktu.
 5. Obsługa klienta- pracownik Fit Przystani, który prowadzi bieżącą obsługę Klienta, przyjmuje zamówienie, aktualizuje status płatności i zarządzania zamowieniem Klienta.
 6. Reklamacje – sytuacja lub warunki, które nie zostały przez Fit Przystań – catering dietetyczny spełnione a wynikają ze złożonego przez Klienta zamówienia lub niniejszym regulaminem.
3. Usługa
 1. Fit Przystań – catering dietetyczny w ramach swojej działalności oferuje dostarczanie pod wskazany adres na terenie działalności firmy zestawy pakietów cateringu dietetycznego. Każdy posiłek spakowany jest w oddzielny pojemnik jednokrotnego użytku. Posiłki spakowane są razem  w oddzielną torbę/pudełko.
 2. Posiłki spakowane w czarne/białe oraz przezroczyste pojemniki. Nadają się do podgrzania  w kuchenkach mikrofalowych. Przed podgrzaniem należy usunąć folię ochronną. Posiłki różnią się wielkością porcji i wartością energetyczną.
 3. Dostawy pakietów dietetycznych uzależnione są od wskazanego przez Klienta miasta dostawy i odbywają się następująco:
  -województwo warmińsko-mazurskie (oprócz Olsztyna, Elbląga, Ostródy oraz Ełku) 8-20.
  -dla pozostałych obsługiwanych miast: 1.00-8.00
 1. Pakiety dostarczone w ciągu dni roboczych przeznaczone są do spożycia tego samego dnia. Pakiety przygotowywane na niedzielę oraz dni świąteczne można spożyć w ciągu 48 godzin, ponieważ produkty oraz stosowana obróbka została odpowiednio dobrana tak, by nie wpłynęło to na jakość potraw. Pakiet powinien być przechowywany w warunkach chłodniczych.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe przechowywanie Produktu przez Klienta po dostawie. Klient przy składaniu zamówienia potwierdza swoją dostępność i gotowość do odbioru Produktu w przedziale czasowym podanym przez Sprzedawcę.
 3. Sprzedawca nie odpowiada względem Klienta za niezraelizowanie dostawy wskutek okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, w tym za działania siły wyższej.
 4. Fit Przystań – catering dietetyczny nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje spożywania posiłków po czasie innym niż podany.
 5. Zestaw na niedzielę dostarczany jest razem z zestawem sobotnim. Dostawy zestawów na Święta wypadające w tygodniu realizowane są tak jak na weekend czyli dzień wcześniej. O szczegółowych harmonogramach dostaw w dni świąteczne, długie weekendy itp. Klienci zostają powiadomieniz odpowiednim wyprzedzeniem za pomocą poczty e-mail, telefonicznie lub przez informację dołączoną do dostarczanego pakietu dietetycznego.
 1. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niestosowania się przez Klienta do zaleceń zawartych na opakowaniach dostarczonych posiłków oraz ustaleń poczynionych z Klientem, w szczególności niepoinformowania Dietetyka współpracującego ze Sprzedawcą przed  złożeniem Zamówienia tj. Spożycie posiłku po dacie jego przydatności, przechowywania posiłków w warunkach innych, niż określone w §3 pkt.4.,przygotowania do spożycia w sposób inny niż wskazany na opakowaniach.
 1. Sprzedawca nie gwarantuje Klientowi osiągnięcia zamierzonego celu dietetycznego, zwłaszcza gdy uniemożliwią to względy zdrowotne występujące po stronie Klienta.
 2. Klientowi przysługuje prawo konsultacji z Dietetykiem współpracującym ze Sprzedawcą przy doborze wariantu diety.
 3. Pakiety dietetyczne  dostarczane przez Fit Przystań – catering dietetyczny obejmują:
  Dieta Standard
  -Dieta Wegetariańska
  -Dieta Sport
  -Dieta Ketogeniczna
 1. Skład makroskładników, w każdej diecie układany jest przez Dietetyków według zaleceń Instytutu Żywności i Żywienia dla populacji dorosłych osób i w diecie standard wynosi odpowiednio:
  białkook. 15-20%
  -tłuszcz – ok. 30-40%
  -węglowodany  – ok. 55%
 1. Jadłospisy są przygotowywane przez dyplomowanych Dietetyków. W diecie stosowane są produkty sezonowe jak też produkty ze wszystkich zalecanych grup produktów spożywczych. Menu jest stałe i nie ma możliwości wykluczeń w diecie czy też wyboru posiłku.
4. Zamówienie
 1. Składający zamówienie potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki niniejszego regulaminu.
 2. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Fit Przystań – catering dietetyczny danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Fit Przystań – catering dietetyczny  określone zostały w punkcie “Polityka prywatności”.
 3. Osobą zamawiającą może być jedynie osoba dorosła. Zamówienia dla osób niepełnoletnich może dokonać prawny opiekun, który bierze pełną odpowiedzialność za efekty stosowania diety.
 4. Biuro Fit Przystań – catering dietetyczny przyjmuje zamówienia telefoniczne oraz prowadzi bieżącą obsługę Klienta od poniedziałku do piątku w godzinach 7-17, sobota 8-12. Kontakt telefoniczny możliwy jest pod numerem telefonu 791 759 250.
 5. Pierwsza dostawa posiłków Fit Przystań – catering dietetyczny następuje w dniu wyznaczonym przez Klienta, jednak nie wcześniej 2 dni robocze po złożeniu zamówienia do godziny12.00. Jeśli zgłoszenie zostało złożone po godzinie 12.00, realizacja zamówienia nastąpi na 3 dzień od złożenia zamówienia.
 6. Zgłoszenia oraz kwestionariusze, które wpłyną na adres pocztowy kontakt@fitprzystan.pl w weekend oraz w piątek po godzinie 12.00, analizowane są w poniedziałek.
 7. Złożenie zamówienia następuje drogą elektroniczną i wiąże się z koniecznością akceptacji Regulaminu.Po wypełnieniu kwestionariusza/przesłaniu wiadomości e-mail, pracownik firmy Fit Przystań – catering dietetyczny skontaktuje się z Klientem telefonicznie w celu ustalenia szczegółów zamówienia oraz sposobu płatności.
 8. W przypadku zamówień telefonicznych, regulamin oraz szczegóły dotyczące zamówienia, w tym płatności, są przesyłane Klientowi drogą elektroniczną na podany adres e-mail. Dokonanie płatności jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. W przypadku zawierania umowy w siedzibie Sprzedającego-Regulamin powinien zostać zaakceptowany podczas zawarcia umowy jako warunek konieczny do wykonania Usługi.
 9. Podczas korzystania z usług Fit Przystań – catering dieteytczny Klient ma prawo do kontaktu z Dietetykiem Fit Przystań – catering dietetyczny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.00. Kontakt telefoniczny możliwy jest pod numerem telefonu 517 981 193.
 10. Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest poinformować Fit Przystań – catering dietetyczny o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów. W przypadku zatajenia tych informacji Fit Przystań – catering dietetyczny nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdrowotne niewłaściwej diety.
 11. Mając na uwadze, że oferowane przez Sprzedawcę Produkty nie uwzględniają wykluczeń pokarmowych, złożenie przez Klienta Zamówienia jest równoznaczne z oświadczeniem, iż na dzień złożenia Zamówienia Klient nie ma żadnych przeciwskazań i ograniczeń w spożywaniu wszelkich produktów spożywczych.
 12. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z dzienną kartą menu, zawierającą informacje dotyczące składników, makroskładników oraz alergenów występujących lub mogących wystąpić w posiłku.
 13. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za decyzję Klienta co do wariantu Diety, na który to Klient zdecydował się przy Zamówieniu. Klientowi przysługuje prawo do konsultacji z Dietetykiem wspołpracującym ze Sprzedawcą przy wyborze wiariantu Diety.
 14. Po otrzymaniu zamówienia Fit Przystań- catering dietetyczny przesyła Klientowi drogą elektroniczną lub SMS-em na podany podczas składania Zamówienia adres e-mail/telefon kontaktowy potwierdzenie o przyjęciu zamówienia stanowiące jednocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy Sprzedaży.
 15. Wiadomość potwierdzająca zamówienie zawiera, w szczególności dane osobowe, adres dostawy oraz warunki zamowienia, w szczególności godziny i dni dostawy, rodzaj diety, kaloryczność, ilość i rodzaj posiłków, ilośc zestawów, informacje dodatkowe, cenę jednostkową zestawu oraz całkowitą cenę do zapłaty (wraz z ewentualnymi kosztami dostawy).
 16. Klient ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń dotyczących danych osobowych oraz specyfikacji zamowienia, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w dniu poprzedzającym rozpoczęcie realizacji zamówienia, do godziny 8.00.
 17. Eliminacja, zamiana składników pakietów nie jest możliwa, klient może skorzystać tylko i wyłącznie z diet wymienionych w ofercie.
 18. Fit Przystań – catering dietetyczny nie ponosi odpowiedzialności za brak efektów utraty masy ciała w przypadku osób z:
  -niedoczynnością lub nadczynnością tarczycy;
  -zaburzeniami hormonalnymi;
  -cukrzycą typu 1 lub 2;
  -nietolerancją pokarmową;
  -alergiami;
  -zaburzeniami metabolicznymi.
5. Zmiana zamówienia

W przypadku wprowadzania zmian do jadłospisu na życzenie Klienta Fit Przystań – catering dietetyczny zastrzega sobie czas realizacji wynoszący 2 dni robocze.

 1. Klient ma prawo wstrzymać dostawę pakietu dietetycznego na 2 dni robocze przed spodziewaną przerwą. Może to zrobić za pośrednictwem poczty e-mail (konatkt@fitprzystan.pl), telefonicznie lub przez SMS (tel. 791 759 250). W przypadku kontaktu za pomocą SMS/E-MAIL prosimy poczekać na potwierdzenie o odebranej wiadomości. W przeciwnym razie pakiet zostanie dostarczony zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.
 2. Niewykorzystane dni zamówienia z tytułu ich anulowania w wyznaczonym terminie nie przepadają. Wykupiony pakiet zostaje o nie wydłużony. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za dni anulowane.
 3. W celu zmiany miejsca dostawy Klient zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Fit Przystań- catering dietetyczny najpoźniej  dzień roboczy przed datą dostawy w godzinach 08.00-12.00 od poniedziałku do piątku.
 4. Klient ma możliwość dokonania zmian w trakcie trwania zamówienia. Zmiany te mogą dotyczyć:
  -rodzaju diety
  -progu kaloryczności
  -rezygnacjiKlient zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Fit Przystań- catering dietetyczny najpóźniej  2 dni robocze przed datą zaistnienia zmiany.
 1. Gdy dokonane przez Klienta zmiany powodują “nadpłatę” w stosunku do pierwotnego zamówienia, można wykorzystać ją przy następnym zamówieniu. Brak możliwości zwrotu gotówki.
 2. Gdy dokonane przez Klienta zmiany powodują “niedopłatę”-Klient zobowiązany jest niezwłocznie uregulować powstłą różnicę.
6. Rezygnacja
 1. Klient ma prawo do rozwiązania Umowy bez podania przyczyny z okresem wypowiedzenia trwającym 2 dni robocze.
 2. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy winno być złożone w formie pisemnej lub złożone osobiście w siedzibie Sprzedawcy bądź przesłane drogą elektroniczną za pośrednictwem korespondencji e-mail reklamacje@fitprzystan.pl
 3. Okres wypowiedzenia Umowy liczony jest od dnia skierowania wiadomości e-mail lub daty doręczenia Sprzedawcy, w przypadku pisma dostarczonego pocztą lub osobiście.
 4. W przypadku rozwiązania Umowy Sprzedający bez zbędnej zwłoki dokonuje zwrotu kwoty odpowiadającej części niewykonanej Umowy w postaci “Bonu Zakupowego”(brak możliwości zwrotu gotówki), który uprawnia okaziciela do zakupu wybranego wariantu diety oferowanej przez Fit Przystań – catering dietetyczny w terminie 12 miesięcy od dnia jego wydania na terenie działania Fit Przystań – catering dietetyczny, z zastrzeżeniem, że wartość zrealizowanych Usług rozlicza się według cen zgodnych z Cennikiem obowiązującym w okresie realizowania Usług oraz pomniejsza się zwrot o wartość cateringu za 2 dni robocze.
 5. W przypadku rezygnacji z pakietów dietetycznych podczas ich trwania, Fit Przystań – catering dietetyczny rozliczy każdy wykorzystany dzień w cenie za dzień zgodny z cennikiem dla wykorzystanego okresu.
 6. W przypadku rezygnacji z pakietów dietetycznych objętych promocją podczas ich trwania, Fit Przystań – catering dietetyczny rozliczy każdy wykorzystany dzień w cenie za dzień zgodnej z cennikiem  dla wykorzystanego okresu. 
 7. Aktualny cennik znajduje się na stronie internetowej www.fitprzystan.pl
 8. Sprzedawca ma prawo do rozwiązania Umowy w przypadku:
  -braku dostępności Produktów;
  -braku dokonania płatności za zakupiony Produkt lub Usługę;
  -naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
7. Odstąpienie od Umowy
 1. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, gdyż przedmiotem Umowy jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia. Niniejsze postanowienie Regulaminu zgodnie z art. 38 pkt 4 Ustawy  z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta odnosi również skutek do Klientów będących konsumentami.
 2. Sprzedawca ma prawo do wstrzymania się lub odstąpienia od realizacji Umowy z powodu braku dostępności Produktu, złożenia Zamówienia w sposób nieprawidłowy, uniemozliwiający jego realizację – w tym brak akceptacji niniejszego Regulaminu, bezskuteczności uzgodnienia z Klientem miejsca i terminu dostawy Produktu, braku dokonania płatności za zakupiony Produkt, dokonania zapłaty za Usługi lub Produkty niezgodne z cennikiem lub naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Klienta i dokona  zwrotu zapłaconej przez Klienta ceny w ciągu 2 dni roboczych. Skorzystanie z takiego uprawnienia nie stanowi o obowiązku Sprzedawcy do wypłaty odszkodowania, zadośćuczynienia czy naprawienia szkody po stronie Klienta.
8. Płatności
 1. Klient jest zobowiązany do dokonania płatności przed rozpoczęciem pakietu oraz przesłania potwierdzenia wpłaty na adres e-mail: kontakt@fitprzystan.pl. W przypadku braku płatności zamówienie zostanie anulowane.
 2. Opłata za pakiety dietetyczne może nastąpić przelewem bankowym za cały okres z góry, wpłatę należy wnieść na rachunek o numerze 70 1240 5598 1111 0011 0944 1455 
 3. Na życzenie Klienta Fit Przystań – catering dietetyczny wystawi fakturę VAT, jeżeli w momencie składania zamowienia Sprzedawca zostanie o tym poinformowany. Dane do faktury, w szczególności NIP, należy podać w formularzu zamowienia. Wystawiona faktura VAT zostanie wysłana drogą mailową na adres e-mailowy podany przy zamowieniu lub dołączona do pakietu dietetycznego.
9. Reklamacje
 1. Reklamacje związane z realizacją Umowy dotyczącej Produktu należy składać w terminie 24 godzin od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie Reklamacji drogą e-mailową pod adresem reklamacje@fitprzystan.pl. Wyjątkiem są reklamacje dotyczące niezrealizowanej dostawy – w takim przypadku reklamacje należy złożyć do godz. 12.00 w dniu, w którym dostawa miała zostać zrealizowana. Reklamacje rozpatruje Sprzedawca w każdy CZWARTEK. Klient otrzyma informację zwrotną w każdy PIĄTEK. W przypadku uznania reklamacji przez Sprzedawce, za zasadną, Klient zostanie poinformowany o możliwości rekompensaty lub zmiany zamówienia poprzez kontakt telefoniczny bądź drogą mailową;dotyczy to również sytuacji gdy reklamacja zostanie uznana za niezasadną.Zwroty należności za reklamacje rozpatrzone pozytywnie na korzyść Klienta, będą dokonywane w PONIEDZIAŁKI.
 1. Złożona reklamacja powinna zawierać :
  -Identyfikację Klienta(imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy a także adres poczty elektronicznej);
  -przedmiot reklamacji, dokumentację fotograficzną wraz ze wskazaniem okresu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji.
 1. W przypadku przekroczenia terminów do zgłoszenia reklamacji określonych w §9 pkt.1, reklamacja nie będzie rozpatrywana. O przyczynie nierozpatrzenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta.
10. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.08.2021 r.
 2. Każdy Klient wraz z pakietem dietetycznym otrzymuje niniejszy regulamin do wglądu.
 3. Złożenie zamowienia i dokonanie płatności jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Fit Przystań – catering dietetyczny zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L z 2016r. Nr 119/1 – (zw.RODO) oraz ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2018 r. Poz.1000)-wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Fit Przystań – catering dietetyczny z siedzibą w Giżycku, ul. Nowowiejska 29 11-500 Giżycko, NIP 8451998878 w celu przesyłania informacji handlowych, a także treści marketingowych i reklamowych, ankiet lub opinii pochodzących od  Fit Przystań- catering dietetyczny lub podmiotów trzecich zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 Z 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L z 2016r. Nr 119/1 – (zw. RODO) oraz ustawy z 10 maja 2018 r. O ochronie danych osobowych ( Dz.U. Z 2018 r. Poz. 1000)- wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Wskazuję,iż udzielona zgoda jest dobrowolna i udzielam jej świadomie.