POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych jest Zakład Produkcji Cateringowej Sp. z o.o., NIP 8451998878, REGON 52027185400000 ul. Nowowiejska 29 11-500 Giżycko, adres e-mail: kontak@fitprzystan.pl

2.
Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych, zwanych dalej „Rozporządzeniem”.

3.
Dane osobowe będą przetwarzane celem zawarcia oraz realizacji umowy sprzedaży towarów ze
Sklepu oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń z tym związanych, przy czym podstawa
przetwarzania danych będzie umowa zawarta z Administratorem poprzez akceptację Regulaminu oraz
przepisy prawa w zakresie rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne i jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży. Odmowa podania danych osobowych będzie
skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy.

4. W przypadku wyrażenia przez klienta odrębnej zgody na podany przez niego adres e-mail lub numer
telefonu mogą być wysyłane oferty handlowe sprzedaży towarów w Sklepie, w tym promocyjne.
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda klienta, która nie jest obowiązkowa i może
zostać cofnięta w każdej chwili.

5. Dane te będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia ich pozyskania w związku z upływem
okresu przedawnienia roszczeń (Art. 422 1 , § 1 Kodeksu cywilnego).

6. Dane osobowe mogą być przekazywane organom publicznym, które mogą otrzymywać dane
osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa
członkowskiego. Ponadto dane mogą być przekazywane firmom świadczącym usługi: wsparcia IT,
firmom transportowym i kurierskim, firmom prawniczym w ramach doradztwa prawnego i zastępstwa
procesowego. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.

7. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
(jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem. Powyższe czynności klient może wykonać kontaktując się z biurem Sprzedającego w
sposób określony w regulaminie. Zmiana w zakresie danych osobowych nastąpi w terminie 5 dni
roboczych licząc od zgłoszenia.

8. Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż
przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

9. Administrator stosuje zabezpieczenia informatyczne i organizacyjne mające na celu
zminimalizowanie ryzyka wycieku danych, ich zniszczenia, dezintegracji, takich jak: system firewall,
systemy zabezpieczeń antywirusowe i antyspamowe, wewnętrzne procedury dostępu, przetwarzania
danych i odtwarzania awaryjnego, a także system kopii zapasowych działający na wielu poziomach.

10. Administrator nie dokonuje analiz preferencji klientów i nie gromadzi danych bez ich odrębnej zgody
i wiedzy.